Hasta ve Yakınlarının Hakları

Hasta Politikaları

Hasta ve Yakınlarının Hakları

Hizmetlerden Yararlanma Hakkı
• Hastanemize başvuran her birey, dil, din, ırk veya mezhep ayrımı yapılmaksızın tüm hizmetlerden yararlanma hakkına sahiptir.
• Hastalarımız hastanemizin sunduğu tanı ve tedavi imkânları ve bu hizmetlere nasıl ulaşılacağı konusunda bilgilenme hakkına sahiptir.

Bilgi ve İsteme Onay Hakkı
• Hastalarımız kendileri veya yasal temsilcileri kanalı ile önerilen tıbbi girişimleri ve her bir girişimin potansiyel risk veya yararlarını, önerilen girişimlerin alternatiflerini, tedavisiz kalmanın sonucunu ve gelişecek süreci içerecek şekilde sağlık durumları konusunda anlayabileceği dil ve yöntemle tam bilgi alma hakkına sahiptir.
• Hastalarımızın taleplerini yazılı olarak bildirdikleri takdirde, tüm tıbbi kayıt işlemlerinin yazılı bir kopyasını alma hakları vardır.
• Hastalarımız tıbbi ve yasal zorunluluklar dışında, hastalığı ile ilgili ciddi yan etki riski, ölüm riski, nekahat ile ilgili problemler, başarı şansı gibi konularda bilgilendirme yapıldıktan sonra uygulanacak tedaviye karar verme hakkına sahiptir. Hastamız bu hakkı kullandığı takdirde yapılacak işlemlere onay verdiğini kabul etmiş sayılır.
• Hastalarımız ağrının doğru değerlendirilmesi ve tedavisi konusunda bilgi alma hakkına sahiptir.
• Hastalarımızın ve ailelerinin organ ve diğer dokuları bağışlamayı nasıl seçecekleri konusunda bilgi alma hakları vardır.
• Hastalarımızın, hastanede yürütülen klinik araştırma ve deneylere nasıl katılabilecekleri konusunda haberdar edilme, katılmayı kabul eden hastalarımızın da nasıl korunacakları konusunda kendilerinin ve ailelerinin bilgi alma hakkı vardır.
• Hastalarımız hastane misyonu hakkında açıkça bilgi alma hakkına sahiptir.

Personeli Tanıma, Seçme ve Değiştirme Hakkı
• Hastalarımız kendi tedavilerinden sorumlu doktor, hemşire ve diğer sağlık personelinin kimliklerini, görev ve unvanlarını bilme, seçme ve değiştirme hakkına sahiptir.

Kuruluşu Seçme ve Değiştirme Hakkı
• Hastalarımız tabi olduğu mevzuatın öngördüğü usul ve şartlara uyulmak kaydı ile sağlık kurum ve kuruluşunu seçme ve değiştirme hakkına sahiptir.

Tedaviyi Reddetme ve Durdurma Hakkı
• Hastalarımız, kanunen zorunlu haller dışında ve doğabilecek olumsuz sonuçların sorumluluğu hastaya ait olmak üzere, hasta kendisine uygulanması planlanan veya uygulanmakta olan tedaviyi reddetme veya durdurulmasını isteme hakkına sahiptir.

Mahremiyet (Gizlilik) Hakkı
• Hastalarımızın tüm tedavi sürecinde mahremiyete uygun bir ortamda hizmet alma hakkı vardır.
• Hastanemize başvuran tüm bireylerin sağlık durumu, tıbbi durumu ve kişiye özel tüm bilgileri, ölümünden sonra bile gizli kalacak biçimde korunur. Hastaya ait bu bilgiler hastanın açık izni veya mahkemenin kesin isteği üzerine açıklanabilir.

Tıbbi Gereklilikler Dışında Müdahale Yasağı Hakkı
• Teşhis, tedavi veya korunma maksadı olmaksızın, ölüme veya hayati tehlikeye yol açabilecek veya vücut bütünlüğünü ihlal edebilecek veya akli veya bedeni mukavemeti azaltabilecek hiçbir şey yapılamaz ve talep de edilemez. 8 Ötenazi Yasağı Hakkı Ötenazi yasaktır. Tıbbi gereklerden bahisle veya her ne suretle olursa olsun, hayat hakkından vazgeçilemez. Kendisinin veya bir başkasının talebi olsa dahil, kimsenin hayatına son verilemez.

Saygı Görme Hakkı
• Hastalarımız, her zaman ve her türlü koşulda kişisel itibarları korunarak saygılı, şefkatli ve güler yüzlü bir ortamda tetkik yaptırma ve tedavi olma hakkına sahiptir.

Konsültasyon İsteme Hakkı
• Hastanın kendi talebi ve ilave ödemeyi kabul etmesi halinde, farklı branştan bir uzman ile konsültasyon yapılmasını isteme hakkı vardır.

İkinci Görüş İsteme Hakkı
• Hasta, tedavisi ile ilgilenen hekim dışında aynı branşta görev yapan bir başka hekimden sağlık durumu hakkında bilgi alma hakkına sahiptir.

Dini Vecibeleri Yerine Getirebilme Hakkı
• Hastalarımız dini farklılık gözetilmeksizin ve tedaviye engel olmadığı sürece, dini vecibelerini serbestçe yerine getirme hakkına sahiptir.

Güvenlik Hakkı
• Herkesin sağlık kurumunda güvenlik içinde olmayı bekleme ve bunu isteme hakkı vardır. Hastalarla ziyaretçi ve refakatçi gibi yakınlarının, can ve mal güvenliklerinin korunması ve sağlanması için gerekil tedbirler hastanemizce alınır.
• Hastanemizde çocuklar, engelli bireyler ve yaşlılar (yalnız, bakıma muhtaç, refakatçisi olmayanlar) için uygun koruma önlemleri alınmıştır.

Ziyaretçi ve Refakatçi Bulundurma Hakkı
• Hastalarımız, hastanemiz tarafından belirlenen usul ve esaslara uygun şekilde ziyaretçi kabul etmek ve refakatçi bulundurmak hakkına sahiptir.

Şikayet/Görüş ve Öneri Bildirme Hakkı
• Hasta ve hasta ailesi, hasta haklarının ihlali halinde hastanemizde şikâyet mekanizmasının başlatılması, gözden geçirilmesi, sonuçlandırılması ve sonucundan haberdar edilmesi hakkına sahiptir.

Sağlık Kuruluşu Kural ve Uygulamaları
• Hastalarımız, kendilerine uygulanacak hastane kural ve uygulamaları konusunda bilgi edinme hakkına sahiptir.

Tetkik ve Tedavi Bedelleri
• Hastalarımız tedavi öncesinde, tedavi hizmet bedellerini öğrenme ve daha sonra aldıkları hizmet karşılığında ödediği bedellerin açık ve detaylı faturasını isteme ve alma hakkına sahiptir.

Formu Doldurun Sizi Arayalım.